ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
   
 
 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.


 
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป

 
 
 
 
 
     
 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]     
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม [ 15 ส.ค. 2561 ]     
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม [ 15 ส.ค. 2561 ]     
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชน [ 15 ส.ค. 2561 ]     
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 [ 15 ส.ค. 2561 ]     
ผลการพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2559 [ 15 ส.ค. 2561 ]     
การจัดทำเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ [ 14 ส.ค. 2561 ]     
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม [ 10 ส.ค. 2561 ]   
การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด [ 10 ส.ค. 2561 ]   
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ [ 10 ส.ค. 2561 ]   
การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]   
การรรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา 80 [ 9 ส.ค. 2561 ]   
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ฯ  [ 9 ส.ค. 2561 ]   
การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน [ 9 ส.ค. 2561 ]   
โครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 8 ส.ค. 2561 ]   
โครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 7 ส.ค. 2561 ]   
การประชุมซักซ้อมวางแผนการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินของอปท.ต้นแบบ [ 7 ส.ค. 2561 ]   
1-การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.  [ 7 ส.ค. 2561 ]   
2-การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. [ 7 ส.ค. 2561 ]   
กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก [ 7 ส.ค. 2561 ]   
 
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2505  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2502  [ 15 ส.ค. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว2498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2503  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 ฯ สน.คท. มท 0808.2/10924-10999 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10922,10923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2501 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี สน.คท. มท 0808.4/ว2479  [ 15 ส.ค. 2561 ]
ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573) กพส. มท 0810.5/ว2476  [ 14 ส.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว34 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2463  [ 10 ส.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว138  [ 10 ส.ค. 2561 ]
การประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2454 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4452 [แบบสำรวจ]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนา กศ. มท 0816.4/ว2449  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว2376 [ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปรับปรุง] [แบบสอบถาม]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.3/ว19  [ 9 ส.ค. 2561 ]
การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2425 [เอกสารแนบ]  [ 9 ส.ค. 2561 ]
แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2431  [ 9 ส.ค. 2561 ]
หารือการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/1224  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว136  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/10781, 10782, 10783 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว2422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4427 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2424  [ 8 ส.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
   
 
เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (22 ก.พ. 2561)    อ่าน 122  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 พ.ย. 2560)    อ่าน 226  ตอบ 0  
 
 
   
 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตผสมยางพาราจาหน้าโรงสี [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาดินพัฒนา ประกาศตรวจรับงานจ้าง หมู่ที่ 3 [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาดินพัฒนา ประกาศตรวจรับงานจ้าง หมู่ที่ 3,4 [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ กิจกรรม \" ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอา [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ สิทธิมนุษยชนสตรี [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หน้าพระลาน การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.หน้าพระลาน กองทุนธนาคารขยะภายในเขตเทศบาล ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ครั้งที่ 1 [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองย่างเสือ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองย่างเสือ จิตอาสากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองย่างเสือ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ หอประชุมอำเภอ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.พุกร่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 416-52-0032 [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “1 [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง โครงการรณรงค์ทำความสะอาดชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมในตำบล (วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
   
ทต.ไผ่ต่ำ น้ำไม่ไหล (24 มิ.ย. 2561)    อ่าน 684  ตอบ 6
ทต.ไผ่ต่ำ ไม่มีน้ำประปาใช้ เดือดร้อนที่สุด (23 มิ.ย. 2561)    อ่าน 124  ตอบ 4
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์หินอ่อน

 

วัดหน้าพระลาน
 
  
   
     
   
 


 
  ท่านต้องการให้ ทต.หน้าพระลานพัฒนา ด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


     
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหน้าพระลาน  
  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240  
  จำนวนผู้เข้าชม 324,165 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2560  
     
  โทรศัพท์ : 036-347-125, 036-347-126  
  โทรสาร : 036-347-127  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com