ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
แสดงเมนูลัด
   
 
 
 

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ธ.ค. 2560
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 


 
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2502 และต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลง แนวเขตสุขาภิบาลใหม่ ในวันที่ 11 มกราคม 2522 จนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 9.740 ตารางกิโลเมตร และต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ จากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลให้สุขาภิบาลยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นไป
 


 
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ห่างจากศาลากลางจังหวัดสระบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 128 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 9.740 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี  
 
 
 
 


 
พื้นที่ของเทศบาลตำบลหน้าพระลาน กว่าร้อยละ 50 เป็นภูเขา ได้แก่ เขาใหญ่ เขางอบ เขาพาดแอก ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเกี่ยวกับหิน เนื่องจากมีแร่ธาตุสำคัญหลายแห่ง เช่น หินอ่อน หินปูน หินลูกรัง และหินที่ใช้ในการก่อสร้าง สำหรับพื้นที่ราบส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม
 


 
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝนน้อย แห้งแล้งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อน ค่อนข้างหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
 


 
การประกอบอาชีพในเขตเทศบาลมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่จะมี อาชีพรับจ้างในโรงงานอุสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลหน้าพระลาน ได้แก่ โรงโม่หิน เหมืองหิน โรงงานปูนขาว โรงงานกลึงหินอ่อน โรงงานแต่งแร่ โรงงานหินอ่อน เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
 
  จำนวนประชากรทั้งหมด 8,040 คน แยกเป็น
 
ชาย จำนวน 4,038 คน คิดเป็นร้อยละ 50.22
 
หญิง จำนวน 4,002 คน คิดเป็นร้อยละ 49.78
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 825.462 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่    
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
  1     345 322 667  
2     699 690 1,389
  3     515 508 1,023  
7     1,446 1,445 2,891
  8     1,033 1,037 2,070  
    รวม 4,038 4,002 8,040
 
 
 
 
 
 


     
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหน้าพระลาน  
  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240  
  จำนวนผู้เข้าชม 1,377,198 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2560  
     
  โทรศัพท์ : 036-347-125, 036-347-126  
  โทรสาร : 036-347-127  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com