หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
   
 
 เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ออกแจกเบี้ยยังชีพในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ตามชุมชนทั้ง 17 ชุมชน


 
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป

 
 
 
 
 
     
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
การคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการฯ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
สำรวจจำนวนศึกษานิเทศก์ ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นฯ [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
การกระจายอำนาจและขยายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือนกรกฎาคม 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
การจัดตั้งสำนัก กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้ [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชก [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
 
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
 


จ้างซ่อมบำรุงรถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๕๐ [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ ราย [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและส [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ ระหว่ [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ [ 9 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (วีดีทัศน์) [ 9 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดนิทรรศการ จำนวน ๑ งาน ในวันที่ ๑๒ [ 7 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องปั๊มลม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๗๐-๔๙-๐๐๐ [ 7 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ ร [ 7 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โ [ 7 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาพิธีกรรมทางศาสนา (ประกอบด้วยค่าไทยธรรม , [ 7 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ จำนวน ๑ งาน ในวันที่ ๑๒ ส [ 7 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการวันแม่แห่งชาติ จำนวน [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงกา [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงกา [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางคู่ล้อ [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายกา [ 6 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๗๐ คน ใ [ 5 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาสำรวจความความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใ [ 2 ส.ค. 2562 ]จ้างตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๗๑๑ สระบ [ 2 ส.ค. 2562 ]

 
 
 
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 พ.ย. 2560)    อ่าน 582  ตอบ 0  
 
 
   
 
ทต.พุกร่าง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ 2561 [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง รับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพุมเรียง จ.สุราษฎร์ธานี [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง สโมสรโรตารีธนบุรี มอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ(AED) จำนวน 1 เครื่อง [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง โครงการชุมชนปลอดโรคขาดสารไอโอดีน [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง ฉีดพ่นเคมีกำจัดยุงแบบปูพรม ครั้งที่ 3/2562 และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เพื่อป้องก [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง ฉีดพ่นเคมีกำจัดยุงแบบปูพรม ครั้งที่ 3/2562 และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เพื่อป้องก [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาในเขตเทศบาลตำบลหินกอง (วัดบ้านลาด) [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง กิจกรรมเสวนา ของโรงเรียนผู้สูงอายุ (วันที่ 15 สิงหาคม 2562) [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
ทต.พุกร่าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองยาว จิตอาสา [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.กุดนกเปล้า [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.หน้าพระลาน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านยาง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.พุคำจาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (สายพุซาง-ค [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
   
อบต.ปากข้าวสาร รับโอน (19 ส.ค. 2562)    อ่าน 119  ตอบ 1
อบต.บ้านลำ น้ำไม่ไหลทั้งปีไม่เคยพัฒนา (18 ส.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.หนองหมู รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด (30 ก.ค. 2562)    อ่าน 9765  ตอบ 85
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์หินอ่อน

 

วัดหน้าพระลาน
 
  
   
     
   
 


 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดต่อราชการ
  มีความพึงพอใจมากที่สุด
  มีความพึงพอใจมาก
  มีความพึงพอใจปานกลาง
  มีความพึงพอใจพอใช้
  มีความพึงพอใจน้อย
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


     
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหน้าพระลาน  
  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240  
  จำนวนผู้เข้าชม 1,738,511 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2560  
     
  โทรศัพท์ : 036-347-125, 036-347-126  
  โทรสาร : 036-347-127  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com