ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
   
 
 เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จะออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตามชุมชนทั้ง 17 ชุมชน


 
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป

 
 
 
 
 
     
 
ประกาศ ก.เทศบาล สบ.เรื่องสิทธิประโยชน์ของ พนง.เทศบาล ฉบับ2 [ 17 พ.ค. 2562 ]     
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนา พนง.ครูฯเทศบาล [ 17 พ.ค. 2562 ]     
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานถังขยะเปียก [ 17 พ.ค. 2562 ]     
แจ้งมติคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน [ 17 พ.ค. 2562 ]     
การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบของอปท. 5 ปี พ.ศ. 2563 - 2567 [ 17 พ.ค. 2562 ]     
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี62ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 16 พ.ค. 2562 ]     
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 62 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าการศึกษาบุตร งวด3เพิ่ม [ 16 พ.ค. 2562 ]     
ขยายผลโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรครู ก [ 16 พ.ค. 2562 ]     
ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าชองจำหน่ายตั๋วโดยสาร [ 16 พ.ค. 2562 ]     
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 พ.ค. 2562 ]     
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ [ 16 พ.ค. 2562 ]     
ประชาสัมพันธ์ครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณฯ ภาคกลาง [ 15 พ.ค. 2562 ]     
การจัดทำโครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สอนระบบ2ภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย [ 15 พ.ค. 2562 ]     
แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี [ 15 พ.ค. 2562 ]     
แนวทางปฏิบัติว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.พ.ศ.2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]     
รับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนฯ เดือน เมษายน 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]     
สบ 0023.3 ว299 การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมษร พ.ศ 2564 [ 15 พ.ค. 2562 ]     
โครงการเสริมสร้างความรู้สำหรับ ขรก. หรือ พนง. บรรจุใหม่ อปท.สบ.2562 [ 14 พ.ค. 2562 ]   
ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ เดือนพ.ค. 61 [ 14 พ.ค. 2562 ]   
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2562 [ 14 พ.ค. 2562 ]   
 
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 1955 [คำอธิบายการดำเนินโครงการ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(อบต.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2(อบจ.)]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1953  [ 17 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1958  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1946  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด กศ. มท 0816.3/ว1932  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 สน.บถ.  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1934  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่นที่ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1919  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1924  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1921  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1922 [เอกสารแนบ]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1878  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ฯ สน.คท. มท 0808.2/9116-9123 , 9124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1904  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2931  [ 15 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1906  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1877  [ 15 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อ อปท. ที่นำเข้าข้อมูลจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ไม่ครบถ้วน ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0804.6/ว1889 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1888  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1887 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
 
 
 
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 พ.ย. 2560)    อ่าน 502  ตอบ 0  
 
 
   
 
ทต.หินกอง ท่านแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค ท่านนายกยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา หัวหน้าส่วนราช [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านลำ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายทวี จำปาหอม [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนไปรษณีย์ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ทต.หินกอง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนเขาน้อย [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
ทต.หินกอง กิจกรรมโรงเรีนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ทต.หินกอง วันแรกของการเปิดภาคเรียน โรงเรียนเทศบาลหินกอง [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.หินกอง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนจรูญรัตน์ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.หินกอง ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสภา อาคารสำนักงาน [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.หินกอง ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.หินกอง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนสามัคคี [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.หินกอง \"นวัตกรรมก้อนปูนแดงน้ำขิงกำจัดลูกน้ำยุงลาย\" ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.หินกอง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนบ้านลาด [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.หินกอง เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่ใกล้จะถึงนี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร รักษ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
ทต.ไผ่ต่ำ ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามา [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.พุกร่าง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปี 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
   
อบต.บ้านลำ  * * * จะพัฒนาน้ำกันได้ไม้ (17 พ.ค. 2562)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.ปากข้าวสาร รับโอน (15 พ.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์หินอ่อน

 

วัดหน้าพระลาน
 
  
   
     
   
 


 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดต่อราชการ
  มีความพึงพอใจมากที่สุด
  มีความพึงพอใจมาก
  มีความพึงพอใจปานกลาง
  มีความพึงพอใจพอใช้
  มีความพึงพอใจน้อย
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


     
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหน้าพระลาน  
  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240  
  จำนวนผู้เข้าชม 1,376,967 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2560  
     
  โทรศัพท์ : 036-347-125, 036-347-126  
  โทรสาร : 036-347-127  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com