หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าพระลาน
วิสัยทัศน์ ทต.หน้าพระลาน
“พัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม
สืบสานประเพณี ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา”
นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน
ผู้บริหาร ทต.หน้าพระลาน
สมาชิกสภา ทต.หน้าพระลาน
หัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน
1
2
3
4
5
 
 เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ออกแจกเบี้ยยังชีพในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ตามชุมชนทั้ง 17 ชุมชน


 
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่อปท. [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุประจำปี2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ทุพพลภาพ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของอปท. [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายฯ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ขอเชิญร่วมพิธีส่งมอบภาชนะบรรจุขยะอันตรายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชมชน\"จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
หนังสือเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2561 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนของ อปท. [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
แจ้งเวียนการดำเนินงานอาสาสมัครพัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
 
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 สน.บถ. มท 0809.74/ว4214  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แผนเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ พ.ศ. 2562 - 2565 สล. มท 0801.4/ว4269  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว6213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว4243  [ 17 ต.ค. 2562 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4257  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18986-18990 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18991-19066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18883-18908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-7]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 26 - 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สน.คท. มท 0808.3/ว4232 [รายชื่อฯ]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4220 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค กพส. มท 0810.4/ว4196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 15 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4266  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล สน.คท. มท 0808.2/ว6192  [ 16 ต.ค. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว4200 [บัญชีนวัตกรรม]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4215  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (การใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4211  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4175 [เอกสารแนบ]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว4198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
 


ประกวดราคาซื้อโครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิดชุมชนประช [ 6 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาซื้อโครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิดชุมชนประช [ 2 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมบำรุงรถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๕๐ [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ ราย [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและส [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ ระหว่ [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ [ 9 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (วีดีทัศน์) [ 9 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดนิทรรศการ จำนวน ๑ งาน ในวันที่ ๑๒ [ 7 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องปั๊มลม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๗๐-๔๙-๐๐๐ [ 7 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ ร [ 7 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โ [ 7 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาพิธีกรรมทางศาสนา (ประกอบด้วยค่าไทยธรรม , [ 7 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ จำนวน ๑ งาน ในวันที่ ๑๒ ส [ 7 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการวันแม่แห่งชาติ จำนวน [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงกา [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงกา [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางคู่ล้อ [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายกา [ 6 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๗๐ คน ใ [ 5 ส.ค. 2562 ]

 
 
 
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ต.ค. 2562)    อ่าน 609  ตอบ 1  
 
 
 
ทต.พุกร่าง ประกาศตรวจการจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว บริเวณจุดเสี่ยงทาง [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง ประกาศตรวจการจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว บริเวณจุดเสี่ยงปาก [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.พุคำจาน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้าง [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม 13 ตุลาคม 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านยาง ประกาศเผยแพร่ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ธารเกษม แจ้งกำหนดการโครงการธนาคารขยะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ธารเกษม แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกรียติ จังหวัดสระบุร [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ป [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessm [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ป๊อกแป๊ก ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจั [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองย่างเสือ ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองย่างเสือ ประชาสัมพันธ์งบการเงินเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2562 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป่า สรุปกฏหมายภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์หินอ่อน

 

วัดหน้าพระลาน
 
  
   
     
   
 


 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดต่อราชการ
  มีความพึงพอใจมากที่สุด
  มีความพึงพอใจมาก
  มีความพึงพอใจปานกลาง
  มีความพึงพอใจพอใช้
  มีความพึงพอใจน้อย
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  เทศบาลตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
โทร : 036-347-125, 036-347-126 โทรสาร : 036-347-127
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน
  จำนวนผู้เข้าชม 1,873,268 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-347-125,036-347-126
  นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10