หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 
 
 


 
การคมนาคมขนส่ง มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1
(ถนนพหลโยธิน) อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 128 กิโลเมตร มีถนนในเขตเทศบาลตำบลหน้าพระลานที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวนทั้งสิ้น 49 สาย
 
 


   
ในเขตเทศบาลตำบลหน้าพระลาน ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ มีเพียงลำรางสาธารณะ 2 แห่ง คือ

ลำรางสาธารณะคาดคอนกรีตหลังวัดหน้าพระลาน

ลำรางสาธารณะชุมชนคุ้งเขาเขียว
ลำรางสาธารณะทั้ง 2 แห่ง จะมีน้ำเยอะในฤดูฝน ส่วนในฤดูแล้งจะน้ำมีน้อย เนื่องจากลำรางรับน้ำมาจากน้ำฝนเท่านั้น
 
 


   

ป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนมีแร่ธาตุมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่อการเพาะปลูก หรือการเจริญเติมโตของป่าจึงมีต่ำเนื่องจากเป็นภูเขาหินปูน ประกอบกับมีผู้ประกอบการขออนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่หิน อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ทำให้ป่าไม่บริเวณนี้มีซึ่งเป็นป่าไม้ที่ไม่ มีคุณค่าทางทรัพยากรทางป่าไม้มากนัก แต่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมที่มีแร่มาก เช่น หินปูน หินอ่อน อันเป็นบ่อเกิดของอุตสาหกรรมโรงปูนซีเมนต์ และโรงโม่หิน โรงงานหินอ่อน โรงงานปูนขาว เป็นต้น

ภูเขา จะประกอบด้วยภูเขาหลายแห่งในเขตเทศบาล เช่น เขาใหญ่ เขาขาว เขางอบ เขาพลัดแอกเหนือ เขาพลัดแอกใต้ ซึ่งภูเขาเหล่านี้ จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่สำคัญทางอุตสาหกรรม เช่น หินอ่อน หินปูน หินก่อสร้าง เป็นต้น