ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


 
สภาพสังคมของเทศบาลตำบลหน้าพระลาน เป็นสังคมที่ผสมผสานทางวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตทางสังคมเมืองอุตสาหกรรม เพราะมีโรงงานอยู่มาก และมีประชากรแฝงที่เป็นแรงงานย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงาน ในโรงงาน หรือรับจ้างขับรถบรรทุก ปัญหาสังคมส่วนใหญ่จึงมาจากผลพวงของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่ไม่สมดุล เช่น ปัญหามลภาวะแวดล้อม ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร ปัญหายาเสพติด ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาคนว่างงาน ปัญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรม และความเป็นอยู่แบบวิถีชีวิตสังคมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมกับการเปลี่ยนแปลงเติบโต ในแบบสังคมอุตสาหกรรม