หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


นางสาววิไล สาระเดช
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 
 


น.ส.วิไล สาระเดช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
 


นางสาวประภัสสร สูงเยี่ยม
คนงานทั่วไป
 
 


นายอุดมพร วังสว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฎิบัติการ


-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 


นายปฏิญญา สายเชื้อ
นิติกรปฏิบัติการ
 
 


นางสาวสิริขวัญ ทาพิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 
 


นางประนอม พานเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายจิรวัฒน์ พรหมมา
พนักงานขับรถยนต์


นางสาววิจิตรตา ทาพิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายณัฐพล กุศลอภิบาล
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวพิพรรษพร ปัญญาไว
คนงานทั่วไป
 
 


นางสาวดุลยนุช วุฒิวัย
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
 
 


นางสาวสุธารัตน์ ยังอยู่
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นางเอกนุช อ่อนวิมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 


นายสมยา ชาวหล่ม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
 


นางสาวขวัญจิตร มีสุข
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน


นางชูศรี มั่นวงศ์
เจ้าพนักงานทะเบียน
 
 


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
 


นายณัฐวุฒิ แก้วไทย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นายณัฐพงศ์ เที่ยงเงิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน


นายมานพ เสร็จกิจ
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวกมลพร สุขพัฒน์
พนักงานวิทยุ


นางสาวพนัตดา สิงห์ประเสริฐ
พนักงานดับเพลิง


นายพงษ์เพชร แสงเทพ
พนักงานดับเพลิง


นายไพรัตน์ วัฒนแพทย์
พนักงานดับเพลิง


นายสถาพร ทับสิงห์
พนักงานดับเพลิง


นายสมเจตน์ รักษามาตรย์
พนักงานดับเพลิง


นายกิจชนะ สอนลาด
พนักงานดับเพลิง


นายศราวุธ คันทา
พนักงานดับเพลิง


-ว่าง-
พนักงานดับเพลิง


นายประกาศิต สมสอาด
พนักงานดับเพลิง


นายวีระวัฒน์ ฉัตรแก้ว
พนักงานดับเพลิง


-ว่าง-
พนักงานดับเพลิง


นายวีระพล สินธุพันธ์
พนักงานดับเพลิง


นายปฏิรูป อุตมะ
พนักงานดับเพลิง
 
 
 
 
 


  เทศบาลตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
โทร : 036-347-125, 036-347-126 โทรสาร : 036-347-127
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน
  จำนวนผู้เข้าชม 2,116,791 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-347-125,036-347-126
  นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10