ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ
ลำรางสาธารณะ

พัฒนาระบบการประปา ไฟฟ้าและแหล่งน้ำ

พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ให้มีความสะดวกปลอดภัย
 

 

สนับสนุน และส่งเสริม การสร้างสุขภาพ การป้องกันรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน

ส่งเสริม ดูแล และจัดสวัสดิการสังคมแก่คนทุกวัยและสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือนร้อน

ส่งเสริม และสนับสนุน การออกกำลังกาย การกีฬาและนันทนาการ

พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

จัดให้มีและบำรุงรักษาสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

พัฒนาสุขาภิบาลอาหาร อาชีพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบการจัดการน้ำเสีย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง
 

 

สนับสนุนการจัดการศึกษา และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป

ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสื่อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาให้เพียงพอมีคุณภาพและทันสมัย

พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษา และการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และเสริมสร้างคนดีในสังคม
 

 

ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล

ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกด้าน
 

 

รักษา ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
 

 

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

พัฒนา และปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนส่งเสริมสวัสดิการในการปฏิบัติงาน
 
 
 
 


     
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหน้าพระลาน  
  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240  
  จำนวนผู้เข้าชม 1,798,299 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2560  
     
  โทรศัพท์ : 036-347-125, 036-347-126  
  โทรสาร : 036-347-127  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com