หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล หน้าพระลาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
 

 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ
ลำรางสาธารณะ

พัฒนาระบบการประปา ไฟฟ้าและแหล่งน้ำ

พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ให้มีความสะดวกปลอดภัย
 

 

สนับสนุน และส่งเสริม การสร้างสุขภาพ การป้องกันรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน

ส่งเสริม ดูแล และจัดสวัสดิการสังคมแก่คนทุกวัยและสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือนร้อน

ส่งเสริม และสนับสนุน การออกกำลังกาย การกีฬาและนันทนาการ

พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

จัดให้มีและบำรุงรักษาสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

พัฒนาสุขาภิบาลอาหาร อาชีพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบการจัดการน้ำเสีย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง
 

 

สนับสนุนการจัดการศึกษา และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป

ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสื่อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาให้เพียงพอมีคุณภาพและทันสมัย

พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษา และการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และเสริมสร้างคนดีในสังคม
 

 

ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล

ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกด้าน
 

 

รักษา ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
 

 

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

พัฒนา และปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนส่งเสริมสวัสดิการในการปฏิบัติงาน
 
 
 
 


  เทศบาลตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
โทร : 036-347-125, 036-347-126 โทรสาร : 036-347-127
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน
  จำนวนผู้เข้าชม 7,836,479 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-347-125,036-347-126
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10